fusion

Da tre blev til én  

Den 18. juni 2013 blev Danske Seniorer stiftet ved en fusion mellem Pensionisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark.

En ny, landsdækkende ældreorganisation med 140.000 medlemmer kom til verdenen den 18. juni 2013, da en stiftende kongres stadfæstede en sammenlægning af tre hidtil selvstændige organisationer, Pensionisternes Samvirke med ca. 60.000 medlemmer, Danske Pensionister med ca. 40.000 medlemmer, og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark, der også havde ca. 40.000 medlemmer.

På den stiftende kongressen, der blev holdt på Hotel Nyborg Strand, gav 300 delegerede den nye organisation navnet Danske Seniorer.

De tre stamorganisationer havde alle til formål at arbejde for at forbedre ældres vilkår, men det var moderne tiders økonomiske tendenser, der banede vejen for fusionen.

Økonomi som igangsætter
Oprindeligt skyldes tilnærmelserne mellem de tre organisationer en frygt for, at tilskuddet fra Tips- og lotto-midlerne skulle forsvinde, og at organisationerne i stedet skulle til at konkurrere med hinanden og andre frivillige organisationer om tilskud til konkrete projekter.  

Disse økonomiske udsigter sammenholdt med den kendte sandhed, at »Jo flere vi er, des større chance har vi for indflydelse«, førte i 2010 til, at formændene for de tre organisationer mødtes for at drøfte, om det var realistisk at arbejde hen mod en sammenlægning.  

Resultatet blev, at en arbejdsgruppe blev nedsat med to repræsentanter fra hver organisation - et hovedbestyrelsesmedlem og en ansat. Gruppen fik til opgave at afdække fordele og muligheder ved at gå sammen i én stor landsdækkende organisation.  

Solid opbakning bag fusionen
Arbejdsgruppen udarbejdede først rapporten “Oplæg til fusion”, og i efteråret 2011 sagde de tre organisationers generalforsamling/kongres så ja til, at der på dette grundlag måtte arbejdes videre mod en sammenlægning.  

I løbet af efteråret 2011 og foråret 2012 blev denne rapport uddybet til “Endeligt forslag til fusion”, som organisationernes kongresser/generalforsamling så skulle vende tomlen op eller ned for i efteråret 2012.  

Det blev til et klart og overbevisende ja fra alle tre organisationer og derfor med solid opbakning i medlemsskaren, at landets på én gang yngste og ældste ældreorganisation så dagens lys den 18. juni 2013.

I mellemtiden havde medlemmerne af de tre hovedbestyrelser holdt to fællesmøder, hvor de bl.a. drøftede ideer til tiltag i den nye organisation på både det ældrepolitiske og det organisatoriske område.

Dybe rødder i historien
Den nye ældreorganisation var nemlig langt fra ny på den ældrepolitiske scene. Tvært imod havde to af de tre grundlæggende organisationer en mangeårig historie bag sig.
Den kan spores tilbage til 1926, og dermed er Danske Seniorer ikke kun landets yngste, men samtidig også landets første - og dermed ældste - ældreorganisation.  

Stiftet af syv jyske aldersrenteforeninger kom organisationen Danske Pensionister nemlig til verden i Randers i september 1926 som “Centralforeningen for Aldersrentenydere i Danmark” - der er det navn, der er overleveret igennem organisationens mangeårige historie - eller “Centralforeningen af Foreninger af Aldersrentenydere”, som den omtales som i avisen Socialdemokraten i Randers i forbindelse med stiftelsen.  

13 år senere, i 1939, blev “Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark” stiftet under navnet “Øernes Sammenslutning af Alders- og Invaliderenteforeninger”.  

Og i 1965 blev Pensionisternes Samvirke til under navnet “Ældreklubbernes Samvirke”.  

Danske Seniorers medlemmer
Ved stiftelsen talte Danske Seniorer i alt omkring 140.000 medlemmer.

Heraf var ca. 10.000 personlige medlemmer, mens de øvrige medlemmer kom fra en af de 650 pensionistforeninger, ældreklubber, seniorklubber m.v., som var medlem af en af de tre stamorganisationer.

Danske Seniorer har desuden en kategori af ikke-foreningsbaserede medlemmer som f. eks. ældreråd, institutioner og højskoler, der har tilbud til ældre.

Danske Seniorers ledelse
Pensionisternes Samvirkes formand, Jørgen Fischer, Rødovre, blev valgt som Danske Seniorers første formand for en fire årig periode.   

Som næstformand i fire år valgtes Arne Rolighed, Aarhus, der var formand for Danske Pensionister, mens Pensionisternes Samvirkes hidtidige næstformand, Benny Lauridsen, Fredericia, blev valgt som næstformand for en to-årig periode.

Alle formænd blev valgt uden modkandidater.

Foruden dette valgte formandskab består Danske Seniorers hovedbestyrelse også af formændene for de 18 kredse, som organisationen er inddelt i. Kredsene vælger selv deres formand.

I hovedbestyrelsen er der desuden en repræsentant for de omkring 10.000 personlige medlemmer og en repræsentant for de omkring 14.000 medlemmer af Statspensionisternes Centralforening, der også er medlem af organisationen.


Forretningsudvalget består af formandskabet og en kredsformand fra hver af landets fem regioner.    

 

Tekst: Udviklingskonsulent Annette Schiøler

 

 

Design & Hosting by Macrocom