7. oktober 2016

 P R E S S E M E D D E L E L S E

  Nej tak til aldersdiskrimination!

Danske Seniorer frygter for behandling af ældre på hospitaler efter nyt lovforslag om øget betaling for patienter over 65 år.

 Det er helt uacceptabelt, at regeringen har fremlagt et forslag om at den kommunale medfinansiering af ældre skal øges. Det tangerer aldersdiskrimination af værste skuffe og er slet ikke foreneligt med, at FN og Danmark netop har markeret årets ældredag, hvor netop aldersdiskrimination var temaet.

  •  Det siger landsformand Jørgen Fischer fra Danske Seniorer, der er interesseorganisation for flere end 100.000 ældre og seniorer.

    Jørgen Fischer fortsætter: - Vi er desværre på vej mod et samfund, hvor man søger at gøre ældre til andenrangs borgere, når man nu fremkommer med et forslag om, at kommunerne skal betale mere for sygehusbehandling af ældre over 65 år. Jeg kan virkelig frygte, at det næste bliver, at der så kommer et forslag om, at det maksimalt må koste et givent antal kroner pr ældre patient, eller et forslag om, at ældre over en vis alder slet ikke skal behandles.

     Med det forslag regeringen nu fremlægger er vi på vej ud på en særdeles farlig glidebane og det er på tide for alvor at sige stop, nej tak, ikke længere i aldersdiskriminering.

Fra Danske Seniorers side kan vi samtidig tilslutte os, at DANSKE ÆLDRERÅD tager afstand fra regeringens forslag om at øge betalingen for ældre på sygehus.

 

Jakob Birkler modtager Ældrerådenes Hæderspris 2016

Jakob Birkler har formået at sætte fokus på det hele menneske i debatter om sundhedssystem og demenspleje. Ældrerådene kan bruge Jakob Birklers menneskesyn som fundament, når værdighedspolitik formuleres i den kommunale ældrepleje.

Jacob Birkler modtager prisen, fordi han insisterer på kompleksiteten i etiske problemstillinger og på, at svarene aldrig er givet på forhånd. Den insisteren højner niveauet i debatter og giver plads til nuancer. Han har bl.a. sat ord på dilemmaer omkring omsorgspligt og omsorgssvigt, og hvorvidt aktiv dødshjælp skal legaliseres.

Jacob Birkler har blandt andet udtalt: ”Et menneske har sin egen værdi og bør ikke reduceres til en udfordring eller en ældrebyrde”. Udfordringen til os alle handler dybest set om, hvordan vi møder vores medmennesker. Kommunalbestyrelser i hele landet er i øjeblikket i tæt samarbejde med ældre- og seniorråd i gang med at formulere værdighedspolitikker for ældreplejen, hvor det netop handler om at sætte det hele menneske i centrum.

 ldrerdenes_Hderspris_2016.jpg

 Foto: Tv. prismodtager Jacob Birkler, th. formand Bent Aa. Rasmussen. Fotograf: Jeannette Frandsen.

Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, overrakte Ældrerådenes Hæderspris, som bestod af glaskunst forestillende et øje og en glasvase, med ordene: ”Tak fordi du taler om de etiske spørgsmål og om, hvordan vi holder øje med hinanden. Du får denne pris, fordi vi sætter pris på dit engagement, men også for at huske dig på, at der er fortsat brug for, at du holder øje”.

Jacob Birkler var glad og rørt for at modtage prisen. Han takkede forsamlingen og sagde: ”Livet skal leves hele livet, og derfor skal vi også finde blik for mennesker hele livet. Det skal ikke blot handle om at hjælpe, men også om at være der. Når vi placerer andre i låste kategorier ved at omtale dem som en udgift, så står vi ikke blot med en forseelse, men også med en forråelse. Med denne pris finder jeg ny energi til at pudse brillerne, så vi bedre kan se hinanden”.

Jacob Birkler er netop afgået som formand for Etisk Råd, som han var formand for fra 2010.

Han kalder sig klinisk etiker, er uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi og har taget en ph.d. i medicinsk etik. Han har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis, og er forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet.

Mere information: Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard tlf. 2049 9319

Fakta om DANSKE ÆLDRERÅD: DANSKE ÆLDRERÅD er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er, at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer er ældreråd fra 98 kommuner. Dermed repræsenterer organisationen alle landets ældreråd. 

Fakta om Ældrerådenes Hæderspris: Prisen består af et glaskunstværk med inskription og uddeles årligt til én eller flere personer der har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt, har fremmet brugerinddragelsen lokalt eller nationalt eller har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivningen. Prisen er indstiftet af DANSKE ÆLDRERÅD. De kommunale ældreråd indstiller kandidater, og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD udnævner prismodtageren.

I 2015 var samfundsdebattør Erling Tiedemann modtager af hædersprisen. I 2014 var det aldringsforsker, dr. med. Henning Kirk. I 2013 modtog Villy Christensen, tidl. formand for Frederikshavn Ældreråd og fhv. borgmester i Frederikshavn Kommune, hædersprisen. I 2012 modtog Povl Riis, læge og professor, formand for ÆldreForum, prisen, og i 2011 var Hanne Reintoft – socialrådgiver og forfatter - modtager af prisen.

Slut med fyring fordi du er 70

Mange bliver i dag tvunget på pension som 70-årige, selv om de stadig kan og har lyst til at fortsætte på arbejdsmarkedet. I dag er det nemlig muligt for virksomheder at afskedige medarbejdere automatisk, når de fylder 70 år. Og den mulighed benytter flere offentlige og private arbejdspladser sig af.

Men nu er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) indstillet på at afskaffe virksomhedernes mulighed for at tvinge kompetente medarbejdere på pension, blot fordi de er fyldt 70 år.

Mette Frederiksen er dog ikke indstillet på at ændre på reglen i tjenestemandsloven, som bevirker, at præster og dommere og enkelte andre faggrupper ikke må fortsætte i deres stilling, efter at de er fyldt 70 år.

Vil ikke ændre tjenestemandsregel

Mette Frederiksen forklarer til dagbladet Politiken, at hun ikke vil pille ved tjenestemandsloven, fordi faggrupperne er organiseret og hører under flere forskellige ministerier.

Mette Frederiksen siger:

"Der er vi inde i helt særlige bestemmelser. Og der vil jeg opfordre til, at man diskuterer inden for disse brancher, om noget skal laves om, siger Mette Frederiksen.

Præst: Jeg er vred

Det ærgrer sognepræst Jakob Rønnow, som i en årrække har gået politikere af forskellig partifarve på dørene for at få ændret reglen.

"Det gør mig gal og ked af det, fordi en regel siger, at jeg skal stoppe, når jeg fylder 70 år. Jeg synes, det er fråds, at en præst som mig på 68, som gerne vil og kan arbejde, ikke må arbejde. Det hænger ikke sammen med, at statsminister Helle Thorning-Schmidt og mange andre politikere alle opfordrer os til at blive ved og arbejde længere, siger Jakob Rønnow til SeniorBladet.

"Jeg vil føle, at noget stort bliver taget fra mig, når jeg må stoppe som præst. Det er rigtig hårdt, forklarer Jakob Rønnow.

Du kan læse mere om problematikken i den kommende udgave af SeniorBladet, som udkommer den 1. september


16.12.2014

Ændring af pensionsreglerne

Reglerne for udbetaling af folke- og førtidspension ændres fra den 1. januar 2015. Reglerne for udbetaling af folke- og førtidspension ændres med virkning fra den 1. januar 2015. Størrelsen på pensionerne bliver ikke ændret. Men reglerne betyder blandt andet, at pensionen nu bliver beregnet automatisk på grundlag af SKATs årsopgørelser, og - hvis der er ændringer undervejs i skatteåret – af forskudsopgørelserne.

Fra den 1. januar 2015 skal man derfor ikke give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i ens skattepligtige indkomst. SKAT giver fremover oplysningerne om ændringerne videre til Udbetaling Danmark, som derefter laver en ny beregning af pensionen.

Må gerne ændre løbende 

Årets første pensionsudbetaling bliver beregnet ud fra de forskudsopgørelser, som SKAT sendte ud i november forrige år (2014). Hvis der senere i år (2015) sker ændringer i den skattepligtige indkomst, hvis man f. eks. indleder udbetaling af en ratepension, er det en rigtig god ide at ændre sin forskudsopgørelse.

I modsat fald må man afvente SKATs årsopgørelse, og så kan man risikere at få en større efterregulering af pensionen senere på året.

Man må gerne løbende ændre i sin forskudsopgørelse hver gang, der sker ændringer i ens indkomst. Henvendelser til Udbetaling Danmark sker på www.borger.dk og til SKAT på www.skat.dk 

Her skal du stadig give besked 

Den automatiske regulering sker dog kun for de beløb, som SKAT har oplysning om. Derfor skal pensionister stadig give Udbetaling Danmark besked om ændringer, der angår selvstændig virksomhed og indkomst, der ikke bliver beskattet i Danmark, f.eks. udenlandske indkomster.

Hvis man modtager en ældrecheck, skal man være opmærksom på, at en udbetalt ældrecheck ikke bliver ændret i løbet af året, men først bliver efterreguleret på det følgende års check.

Udbetaling Danmark skal også fortsat have besked, hvis din samlivsstatus ændres, f.eks. hvis du eller din partner flytter, eller din eller din partners formue ændrer sig ved f.eks.

arv, køb og salg af værdipapirer eller afkast af formuen og ved rejser i udlandet i en længere periode end to måneder. 

Pas på fælde i din fritagelse

Alle indberetninger og ansøgninger til Udbetaling Danmark har fra den 1. december 2014 skullet ske digitalt. Det er vigtigt at bemærke, at den regel også gælder, selv om man evt. har fået dispensation fra at modtage digital post.

I så fald skal man selv møde op på Borgerservice eller på et bibliotek, hvor personalet vil hjælpe med at indsende ansøgninger mv. Hvis den ansatte på stedet vurderer, at en borger efter en vejledning ikke er i stand til at klare den digitale ansøgning selv, skal borgeren tilbydes en løsning, der ikke er digital.

Det tilbud gælder dog kun for den konkrete ansøgning. Hvis man senere skal søge om en anden ydelse eller give meddelelse om et andet emne, skal man igen møde op i Borgerservice eller på biblioteket og få hjælp til sit nye ærinde.

02. 12. 2014

Pas på digitaliseringsfælden

Selv om du er en af de 476.000 borgere, der har opnået at blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, slipper du alligevel ikke for at skulle betjene dig selv digitalt.

Fra den 1. december er det nemlig obligatorisk at søge om alt fra pension til boligstøtte digitalt.

Hver gang en borger skal søge om en ydelse, skal Borgerservice i gang med at lave en ny individuel vurdering af, om borgeren kan gøre det digitalt. Hvis du søger om pension om mandagen, skal du måske søge om digitaliseringsfritagelse igen, hvis du søger om varmetillæg om torsdagen. Og hvis en borger flytter til en ny kommune, skal en del af undtagelserne tages forfra.

Fritagelse skal være reel

- Det kan ikke være meningen, at en person, der f.eks. på grund af demens, er blevet fritaget for digitaliseringen, endnu en gang må søge om at blive fritaget, hvis det gælder en ny ydelse, han søger. Det skaber stor forvirring og kan gøre tilværelsen uoverskuelig for en it-svag person. Det er ikke fair, mener landsformand for Danske Seniorer, Jørgen Fischer.

- Hvis man har opnået fritagelse fra digitalisering, bør det gælde generelt for alle ydelser og gælde fremover, for resten af livet, siger Jørgen Fischer.

- Det skal være en ret at kunne slippe for digital selvbetjening, hvis det er nødvendigt for den pågældende person. Vi er i Danske Seniorer ikke modstandere af det offentliges digitaliseringsplaner, men vi er meget optaget af, at digitaliseringen sker med størst mulig hensyntagen til den store gruppe mennesker, der ikke er, og aldrig vil blive i stand til at foretage digital selvbetjening, siger Jørgen Fischer.


06.11.2014

Danske Seniorers svar i høring om kørekort

Danske Seniorer har sendt sit svar i høringen om en eventuel ændring af reglen om at kræve lægetjek af ældre bilister, som ønsker at få deres kørekort fornyet. De indkomne svar skal nu behandles politisk.

Vi anbefaler, at særreglen om obligatorisk lægetjek af 70+årige bilister afskaffes helt og holdent.

Et aktuelt politisk forslag om at hæve aldersgrænsen til 75 år er et skridt på vejen - men ikke nok.

Læs mere om høringssvaret her

 

05.11.2014

Åbent brev

Til Pernille Rosenkrantz-Theil

Som en påskønnelse af socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theils (S) udmeldinger om, at satspuljemidlerne skal lægges fast ind under Finansloven, har Danske Seniorer sendt hende dette brev.

Læs her

24. januar 2014:
Derfor vil vi have afskaffet kørekortsreglen

Torsdag den 23. januar havde Danske Seniorer såkaldt foretræde for Retsudvalget på Christiansborg. Formålet var at forsvare vores ønske om at få afskaffet reglen om, at bilister på 70 år og derover skal til en lægeundersøgelse, hvis de vil beholde deres kørekort.

Danske Seniorer var repræsenteret af formand Jørgen Fischer, fhv. kommunalpolitiker for Socialdemokraterne i Furesø Kommune, Per K. Larsen og aldringsforsker og dr. med. Henning Kirk.

De tre havde både lejlighed til at fremlægge vores synspunkter i kørekortssagen, men også til at svare på spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

- Det var en meget positiv oplevelse, og vores synspunkter blev taget vel imod, sagde Jørgen Fischer efter mødet.

Danske Seniorer blev blandt andet spurgt ind til, hvad man så skal ty til af forholdsregler for at kunne fange ældre, uegnede bilister ind, hvis reglen virkelig blev ophævet?

- Vi svarede, at vi blot skal gøre som i andre lande! Præcis som i Sverige, Storbritannien, Frankrig og mange andre lande, hvor man ikke har en regel om obligatorisk lægeundersøgelse af bilister på 70+ - og ikke oplever flere ulykker med ældre bilister. Samtidig skal man ikke glemme, at læger jo stadig, som i dag, vil have pligt til at indberette de patienter, som er uegnede som bilister, men som nægter at lægge kørekortet på hylden, til embedslægen, siger Jørgen Fischer.

V, DF, LA og KF mener, at lægetjekket først skal være obligatorisk, når man er 75 år og derover. Det vil partierne fremsætte som et forslag til folketingsbeslutning i februar måned.

- Men vi vil i Danske Seniorer blive ved med at presse politisk på for at få reglen fuldstændig afskaffet, forsikrer Jørgen Fischer.

Som opfølgning på mødet sender Danske Seniorer et brev til Retsudvalgets medlemmer med uddybende bemærkninger.


 

20. januar 2014:
Danske Seniorer i Retsudvalget

Torsdag den 23. januar vil Danske Seniorers formand, Jørgen Fischer, repræsentere organisationen ved et møde i Retsudvalget på Christiansborg.

Danske Seniorer har fået foretræde for Retsudvalget, og emnet for mødet er reglen om den obligatoriske lægeundersøgelse af bilister på 70 år og derover, som godt vil have fornyet deres kørekort.

Vi vil redegøre for vores modstand imod den aldersdiskriminerende regel, der intet belæg har i trafiksikkerhed. Ældre bilister optræder ikke på nogen måde negativt i statistikken over bilister, der er indblandet i trafikulykker – tværtimod.

Vi håber ved mødet at kunne påvirke Retsudvalgets politikere, så det i sidste ende kan føre til en afskaffelse af reglen.

Ud over Jørgen Fischer vil to andre fagpersoner på området, som Danske Seniorer har samarbejdet tæt med, også deltage.

Det er Per K. Larsen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Furesø Kommune, og aldringsforsker og dr. med. Henning Kirk.

jrgen_p_christiansborg.jpg

 

Vil du være med i et tv-program?

Har du styr på, hvem, du vil stemme på ved næste Folketingsvalg – eller troede du, du havde? Vil du udfordres på dit politiske ståsted?

Hvis du har lyst til at medvirke i et tv-program om politik, så er chancen der nu.

Filmselskabet Gizmo Cast søger pensionister, som har lyst til at medvirke i et debatprogram, hvor forskellige samfundsgrupper vil undersøge deres politiske ståsted.

Hvis du gerne vil høre mere, kan du henvende dig til caster Saskia Skeel Fahlsten på telefon: 25 28 60 02 eller på mail: saskia@anothercc.dk. Gizmo Cast vil sørge for transport til tv-studiet, hvis man bor langt fra København.

Gizmo Cast hører gerne fra interesserede indtil medio januar 2015.

 

 

 

 

Design & Hosting by Macrocom